Časté dotazy – právnické osoby

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky týkající se rozhlasového poplatku právnických osob.

Jak se mohu k placení poplatku přihlásit?

Přihlásit se můžete on-line. Přihlášku podnikatele nebo přihlášku právnické osoby je možné zaslat také písemně.

Jak se můžeme od placení poplatku odhlásit? 

Chcete-li se od platby odhlásit (například proto, že jste přestali vlastnit rozhlasový přijímač), zašlete Českému rozhlasu písemné čestné prohlášení.

Jaká je výše rozhlasového poplatku?

Výše rozhlasového poplatku je 45 Kč měsíčně za každý držený nebo vlastněný rozhlasový přijímač (např. za pět držených přijímačů je firma nebo organizace povinna hradit 225 Kč měsíčně, resp. 675 Kč čtvrtletně).

Kdy se rozhlasový poplatek platí?

Poplatek prosím zaplaťte vždy do 15. dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí, případně pololetí nebo roku – podle toho, jakou frekvenci úhrad jste si zvolili. 

K čemu slouží Můj účet a jak ho založím?

Díky aplikaci Můj účet se k platbě rozhlasového poplatku můžete přihlásit on-line, některé změny (změnu adresy, kontaktů, změnu v počtu přijímačů atd.) můžete provádět přímo v aplikaci. Najdete tu také svou kompletní historii plateb a přijatých úhrad.

Přístup do aplikace Můj účet si můžete založit kdykoliv a samozřejmě zcela zdarma. Založení přístupu a samotný vstup do aplikace je umožněn pouze přihlášeným poplatníkům, kteří již alespoň jednou zaplatili.

Je poplatek daňově uznatelnou položkou?

Ano, rozhlasový poplatek je daňově uznatelným nákladem.

Můžete nám zasílat daňové doklady do účetnictví?

Historii předpisů a plateb poplatníka zasíláme pouze ve výjimečných případech, jako daňový doklad do účetnictví můžete použít výpis z bankovního účtu. Přehled předpisů a plateb, který Vám poslouží jako podklad do účetnictví, si jednoduše stáhnete v aplikaci Můj účet.

Kdo je poplatníkem v případě, že se jedná o operativní nebo finanční leasing?

Rozhlasový poplatek vždy hradí osoba zapsaná v malém technickém průkazu vozidla. V případě finančního leasingu tedy hradí poplatek firma, která automobil po ukončení leasingu odkoupí, v případě operativního leasingu platí poplatek společnost, která automobil pronajala. 

Jak mám nahlásit případné změny?

Veškeré související změny (například změnu počtu rozhlasových přijímačů apod.) prosím oznamujte písemně Českému rozhlasu, a to do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Buď v on-line aplikaci Můj účet, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

Změnili jsme počet rozhlasových přijímačů. Co teď?

Veškeré změny prosím nahlaste Českému rozhlasu do 15 dnů od chvíle, kdy k nim došlo. Mimochodem, v měsíci, kdy ke změně došlo, ještě poplatek zaplatíte v původní výši, změna počtu přijímačů se ve vyúčtování projeví až od příštího měsíce

Jak často rozesílá Český rozhlas upomínky?

Český rozhlas nemá povinnost rozesílat upomínky, přesto se snaží své poplatníky na případné zpoždění platby včas upozornit.

Uplatňuje Český rozhlas nějaké sankce?

Pokud svůj rozhlasový přijímač nepřihlásíte, případně ho přihlásíte pozdě nebo ho neoprávněně odhlásíte, má Český rozhlas ze zákona právo předepsat Vám přirážku ve výši 5 000 Kč za každý rozhlasový přijímač. 

Jak mám zažádat o vrácení přeplatku?

Písemnou žádost prosím zašlete Českému rozhlasu.

Naše firma ukončila činnost. Co máme podniknout pro řádné ukončení placení poplatků?

Od platby poplatků se odhlaste formou písemného čestného prohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy byla Vaše firma zrušena nebo přestala vlastnit veškeré rozhlasové přijímače.

Po zpracování odhlášky poplatník obdrží potvrzení o odhlášení. Pokud se tak nestane, je možné, že žádost nebyla do Českého rozhlasu doručena, a tedy ani zpracována. V tomto případě doporučujeme Český rozhlas kontaktovat.

Které firmy a organizace jsou od poplatků osvobozeny?

Od placení rozhlasových poplatků jsou osvobozeny tyto organizace: provozovatel vysílání ze zákona, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, držitelé licence opravňující k rozhlasovému vysílání (jde-li o rozhlasový poplatek), držitelé licence opravňující k televiznímu vysílání (jde-li o televizní poplatek), školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.