Milostivé léto: uhraďte svůj dluh Českému rozhlasu za zvýhodněných podmínek a zastavte exekuci

25. listopad 2021

Zastavte svou soudní exekuci zaplacením původní částky pohledávky a využijte možnosti osvobození od platby příslušenství, úroků z prodlení či nákladů za vymáhání. Čas máte jen do 28. ledna 2022.

Na základě právní úpravy tzv. Milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči Českému rozhlasu (či jinému veřejnoprávnímu věřiteli) vymáhaný soudním exekutorem v exekučním řízení zahájeným do 27. října 2021, naskýtá šance zaplatit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

Hlavní principy Milostivého léta

  1. Dlužníkem je fyzická osoba, nikoliv právnická osoba, která současně není v insolvenci. Pokud ještě není dluh exekučně vymáhán nebo už probíhá oddlužení, nelze Milostivého léta využít.
  2. Milostivé léto se vztahuje pouze na exekuce z dluhů u veřejnoprávních subjektů. Oprávněným (věřitelem) je Česká republika, územní samosprávný celek, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, a další subjekty uvedené v části druhé čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb.
  3. Exekuci musí vést soudní exekutor.
  4. Milostivé léto se nevztahuje na daňové a správní exekuce (tedy exekuce, které vymáhá finanční správa, celní správa nebo okresní správa sociálního zabezpečení) a nelze jej využít na peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly povinnému (dlužníkovi) uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin a další pohledávky uvedené v části druhé čl. IV bod 25 odst. 8 zákona č. 286/2021 Sb.

Termín uplatnění

28. října 2021 až 28. ledna 2022.

Podmínky využití

Milostivé léto může dlužník Českého rozhlasu využít za předpokladu, že v období od 28. října 2021 do 28. ledna 2022 dobrovolně uhradí soudnímu exekutorovi jistinu vymáhané pohledávky či její zatím nevymoženou část (tj. veškeré dlužné rozhlasové poplatky či jiné dluhy vůči ČRo) a současně uhradí odměnu exekutora ve výši 750 Kč zvýšenou o DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty), tj. je třeba uhradit částku 908 Kč. Stejné platí i pro případ, že je v exekuci vymáháno jen příslušenství pohledávky; v tomto případě je nutno uhradit pouze odměnu exekutora.

Pokud dlužník uhradí jistiny pohledávky a paušální odměny exekutora do 28. ledna 2022, je dlužník od placení zbylé části dluhu, tj. příslušenství pohledávky, včetně úroků z prodlení či nákladů na její vymáhání, osvobozen.

Postup k využití Milostivého léta

Dlužník písemně požádá soudního exekutora (viz vzor žádosti níže) o informaci o výši své nezaplacené jistiny (pokud ji nezná) a informuje jej o úmyslu využití „Milostivého léta“. Vyplněnou a podepsanou žádost je nutno odeslat soudnímu exekutorovi doporučeným dopisem, popřípadě datovou schránkou, má-li ji dlužník zřízenu.

Po získání výše uvedených informací je nutné, aby dlužník dobrovolně uhradil svůj dluh – jistinu (případně doplatil zbývající část jistiny) a náklady exekuce, které činí 750 Kč plus DPH (je-li soudní exekutor plátcem daně z přidané hodnoty). Předmětnou platbu je velmi vhodné označit poznámkou „Milostivé léto“ a současně je třeba platbu odeslat tak, aby byla připsána na účet soudního exekutora nejpozději 28. ledna 2022.

Soudní exekutor následně exekuci zastaví a rozhodne o osvobození od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. Doporučujeme, aby si dlužník následně ověřil u soudního exekutora, že platbu obdržel a současně byly splněny veškeré nezbytné podmínky pro osvobození od zbylých dluhů.

Vzor žádosti soudnímu exekutorovi připravený Ministerstvem spravedlnosti je ke stažení zde:

Formuláře také najdete na webu Ministerstva spravedlnosti: https://exekuce.justice.cz/obecne-vzory-podani/

Další možnosti

Pokud by soudní exekutor v přiměřené lhůtě na žádost dlužníka nereagoval, má dále dlužník možnost získat informaci o původní vymáhané jistině nahlédnutím do spisu soudního exekutora nebo může získat tyto informace přímo u věřitele. 

Pokud dlužník nevyužije formulář výše, je nutné v písemné žádosti výslovně uvést, že žádá o osvobození od placení dalších pohledávek na základě druhé části čl. IV bodu 25 zákona č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (využití tzv. Milostivého léta).

Spustit audio