Exekuce

Získejte přehled o možnostech řešení zahájené exekuce – dalšího kroku ve vymáhání pohledávky vzniklé neplacením rozhlasového poplatku.

Pokud jste obdrželi exekuční příkaz, kontaktujte neprodleně exekutora. Český rozhlas předal celou dlužnou pohledávku přiznanou místně příslušným soudem k vymožení soudnímu exekutorovi JUDr. Ing. Petru Kučerovi. Kontakt naleznete na adrese: https://www.eukladno.cz.

Níže naleznete informace k průběhu exekuce a informace k dokumentům, které Vám exekutor doručuje nebo doručil.

Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech

Vyrozumění o zahájení exekuce

Jelikož jste nesplnil/a povinnost uloženou v rozsudku/elektronickém platebním rozkazu, podal na Vás Český rozhlas exekuční návrh. Ve vyrozumění o zahájení exekuce je uvedena povinnost, která má být exekucí vymožena (zaplacení peněžité částky a dalších nákladů exekuce). Po doručení vyrozumění o zahájení exekuce nesmíte nakládat se svým majetkem (včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů), tedy nesmíte např. majetek postižený exekucí prodat.

Výzva ke splnění vymáhané povinnosti

Máte 30 dnů ode dne doručení výzvy, kdy můžete uhradit celý dluh vymáhaný v exekučním řízení s 50% náklady exekuce. Pokud tak učiníte, nebudete povinen/povinna hradit náklady exekuce v plné výši a nedojde k dalším krokům v procesu exekuce (k faktickému postižení majetku, mzdy atd.). Odměna soudního exekutora je v případě splnění na základě výzvy snížena o 50 %. Náhrada hotových výdajů soudního exekutora je tedy snížena o 50 %. Je potřeba splnit povinnost (uhradit dluh a zároveň uhradit zálohu na snížené náklady exekuce a na náklady Českého rozhlasu) dle pokynů ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti. Ve výzvě je dlužná částka vyčíslena ke dni vydání výzvy, je tedy třeba uhradit i částku, o kterou se vymáhaný nárok zvýšil ode dne vydání výzvy.

Po splnění povinnosti soudní exekutor vydá příkaz k úhradě nákladů exekuce, jeho právní mocí bude exekuce skončena. Jestliže nesplníte svou povinnost dle pokynů ve výzvě, budete muset zaplatit náklady exekuce v plné výši.

Exekuční příkaz

Pokud do 30 dnů od doručení výzvy ke splnění vymáhané povinnosti neuhradíte dluh a zálohu na snížené náklady exekuce a na náklady oprávněného, soudní exekutor provede exekuci na základě exekučního příkazu některým ze způsobů uvedených v exekučním řádu. Nejčastější způsoby provedení exekuce jsou:

Přikázání pohledávky z bankovního účtu

Po obstavení bankovního účtu soudním exekutorem nemůžete nakládat s prostředky na tomto účtu do výše vymáhané pohledávky (výběr hotovosti, příkaz k úhradě apod.). Máte však právo vybrat si z postiženého účtu jednorázově dvojnásobek životního minima jednotlivce, pokud je tato částka na Vašem účtu k dispozici.

Srážky ze mzdy a jiných příjmů

Soudní exekutor rovněž může nařídit Vašemu plátci mzdy/platu, aby z Vašeho příjmu prováděl srážky ze mzdy/platu v zákonem stanovené výši.

Prodej movitých věcí

Soudní exekutor může nařídit také prodej movitých věcí. Při exekuci prodejem movitých věcí smí soudní exekutor postihnout pouze věci ve Vašem vlastnictví, případně za zákonem stanovených podmínek ve společném jmění manželů. Dojde-li k soupisu či zajištění věci jiné osoby žijící ve Vaší domácnosti, může tato osoba hned na místě soupisu či do 30 dnů u soudního exekutora podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, přičemž musí doložit své vlastnictví. Nevyhoví-li soudní exekutor návrhu, lze se bránit tzv. vylučovací žalobou u soudu. Při exekuci prodejem movitých věcí nesmí soudní exekutor postihnout věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny, a dále věci, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly (lednička, pračka, zdravotnické pomůcky, snubní prsten apod.). Dojde-li při exekuci k označení či zajištění věcí, které jsou z exekuce vyloučeny, máte právo podat soudnímu exekutorovi do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce.

Prodej nemovitých věcí

Vydání exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí neznamená vždy, že nemovitá věc bude skutečně prodána - jeho vydání je i úkonem zajišťovacího charakteru. V případě exekuce prodejem nemovitých věcí ve Vašem vlastnictví soudní exekutor ustanoví znalce, který provede ocenění zajištěných nemovitých věcí. Na základě znaleckého posudku vydá soudní exekutor usnesení, v němž stanoví cenu těchto nemovitých věcí.
Po nabytí právní moci tohoto usnesení vydá soudní exekutor dražební vyhlášku a následně provede dražbu nemovitých věcí. Pokud se jedná o prodej nemovitých věcí, které používáte k bydlení Vy a Vaše rodina, může soudní exekutor k tomuto kroku přistoupit, nebrání-li to účelu exekuce, až v případě, že k vymožení povinnosti a úhradě nákladů exekuce a oprávněného nestačí jiný způsob provedení exekuce.
Existují i jiné způsoby provedení exekuce (např. pozastavení řidičského oprávnění, přikázání jiné peněžité pohledávky, např. pohledávky z penzijního připojištění, vyklizení nemovitosti apod.).

Příkaz k úhradě nákladů exekuce

Soudní exekutor vždy vyčíslí celkové náklady exekuce a náklady Českého rozhlasu na konci exekučního řízení. Ale již v průběhu exekuce může soudní exekutor vyčíslit dosavadní náklady exekuce, které se skládají především z odměny soudního exekutora a náhrady hotových výdajů soudního exekutora, a náklady Českého rozhlasu např. na právní zastoupení. Náklady exekuce a náklady Českého rozhlasu jste povinen (povinna) uhradit (nebude-li exekuce zastavena a náhrada nákladů uložena oprávněnému); proto je v takovém případě exekuce prováděna až do doby uhrazení takto vyčíslených nákladů exekuce.