Nápověda

Přečtěte si odpovědi na nejčastější otázky týkající se rozhlasového poplatku.

Domácnosti

Český rozhlas neposlouchám. Musím i tak platit rozhlasový poplatek?

Ano, rozhlasový poplatek se ze zákona platí za vlastnictví rozhlasového přijímače, ne za poslech konkrétní rozhlasové stanice.

Jak se mohu k placení poplatku přihlásit?

Přihlásit se můžete on-line

 1. buď jako nový poplatník s vytvořením účtu,
 2. nebo už účet máte a přihlášku provedete po vstupu do účtu.

Pokud preferujete platbu prostřednictvím služby SIPO České pošty, přihlaste se na kterékoliv pobočce České pošty. Přečtěte si, jak založit a nastavit SIPO. Přihlášku je možné zaslat také písemně.

Kde a jak si mohu zřídit službu SIPO?

Službu SIPO zajišťuje a provozuje Česká pošta – můžete si ji zřídit na kterékoliv pobočce České pošty, kde zároveň okamžitě obdržíte své spojovací číslo. Přečtěte si, jak založit a nastavit SIPO.

Jak často se poplatky platí? Kdy mají splatnost?
 1. Platby přes SIPO: Vždy k 15. dni v kalendářním měsíci.
 2. Platby přímo na účet Českého rozhlasu: Vždy do 15. dne zvoleného platebního období (kalendářního roku, pololetí, čtvrtletí nebo měsíce).
Nechci platit službou SIPO, jak mohu změnit způsob plateb?

Takzvanou změnu platebního styku ze SIPO na platbu přímo na účet Českého rozhlasu můžete provést jednoduchým úkonem v aplikaci Můj účet, kde v menu zvolíte akci „Změna platebního styku“. Zpracování je provedeno automaticky; potvrzení o provedené změně je zasláno na e-mailovou adresu poplatníka spolu s instrukcemi k platbám. Tato změna je na straně České pošty taktéž zpracována automaticky.

Změnu je možno provést také prostřednictvím evidenčního formuláře (v části „převod ze SIPO“), který poté zašlete Českému rozhlasu.

Platím přímo na účet Českého rozhlasu, ale chci přejít na platy službou SIPO, je to možné?

Pokud chcete přejít z přímých plateb na bankovní účet Českého rozhlasu na platby službou SIPO, je třeba nejprve provést přihlášení na kterékoliv pobočce České pošty, kde rozhlasový poplatek zavedete jako novou položku na stávající SIPO nebo obržíte nové spojovací číslo SIPO.

Následně se odhlaste z evidenci poplatníka rozhlasového poplatku určené pro platby přímo na účet Českého rozhlasu. Tuto skutečnost prosím oznamte prostřednictvím evidenčního formuláře, který  zašlete Českému rozhlasu a ve kterém uvedete kromě variabilního symbolu odhlašované evidence také spojovací číslo SIPO, které budete dále využívat.

Jak a kdy mám hlásit změny?

Změny u SIPO platby prosím nahlaste na kterékoliv pobočce České pošty.

Ať už rozhlasové poplatky platíte bankovním převodem nebo prostřednictvím služby SIPO, veškeré změny související s placením (například změnu příjmení nebo adresy) je potřeba oznamovat Českému rozhlasu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala

Změnu lze provést buď v on-line aplikaci Účet poplatníka, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

Jak se mohu od placení poplatku odhlásit?

Rozhlasový poplatek hrazený prostřednictvím SIPO prosím odhlaste na kterékoliv pobočce České pošty.

Chcete-li se odhlásit od přímé platby rozhlasového poplatku (například proto, že jste přestali vlastnit rozhlasový přijímač nebo žijete ve společné domácnosti, kde je již poplatek hrazen), zašlete Českému rozhlasu písemné čestné prohlášení, k čemuž můžete využít evidenčního formuláře.

Jak provést odhlášení v případě úmrtí poplatníka?

Zašlete nám prosím doklad o úmrtí poplatníka (nejlépe kopii úmrtního listu). Odhlášení poplatníků, kteří platili prostřednictvím služby SIPO, lze také provést na kterékoliv pobočce České pošty, po předložení úmrtního listu a spojovacího čísla SIPO.     

Pokud doklad o úmrtí nemáte k dispozici (nebo máte další otázky), pro podrobnější informace nás prosím kontaktujte.

Jaká je výše rozhlasového poplatku pro domácnosti?

Výše rozhlasového poplatku je 45 Kč měsíčně za vlastněný, držený nebo alespoň 1 měsíc užívaný rozhlasový přijímač.

Co znamená pojem „domácnost“?

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí. Vždy platí, že „jedna domácnost = jeden poplatek“. Za domácnost se může považovat i samostatně žijící fyzická osoba. V případě, že žijete v početné domácnosti, stačí, aby poplatek ve výši 45 Kč měsíčně platil pouze jeden člen Vaší domácnosti.

Máme v domácnosti více rozhlasových přijímačů, kolik máme platit?

Domácnosti vždy platí pouze jediný poplatek 45 Kč, a to bez ohledu na to, kolik rozhlasových přijímačů ve skutečnosti vlastní. 

Příklad: Vaše domácnost vlastní minivěž s rádiem, autorádio v autě a přenosné rádio na chalupě. Celkově měsíčně zaplatí pouze jediný poplatek ve výši 45 Kč.

Nevlastním žádný rozhlasový přijímač. Musím o tom podat čestné prohlášení?

V případě, že od Českého rozhlasu obdržíte výzvu odběrateli elektřiny, vzniká Vám ze zákona povinnost do 30 dnů na tuto výzvu reagovat písemným čestným prohlášením. 

Pokud jste od nás žádnou výzvu neobdrželi, a rozhlasový přijímač nemáte, můžete nám o této skutečnosti zaslat čestné prohlášení

Kdo je od platby poplatků osvobozen?

Informace o osvobození naleznete na samostatné stránce, ktérá se tomuto tématu věnuje.

 • Lidé, kteří žijí sami a jejichž příjem nepřesahuje 2,15násobek životního minima jsou osvobozeni od placení rozhlasového poplatku. To samé platí i pro domácnosti, v nichž je součet čistých příjmů všech členů za kalendářní čtvrtletí nižší než 2,15násobek životního minima.
  • Žádost o osvobození od platby poplatků musíte ze zákona podávat a prokazovat každých šest měsíců. Pokud to neuděláte, po uplynutí šesti měsíců budete mít opět povinnost platit rozhlasové poplatky.
 • Od placení rozhlasových poplatků jsou osvobozeni i lidé, kteří jsou zcela (nebo prakticky) nevidomí, a lidé, kteří jsou oboustranně (nebo prakticky) neslyšící – ale pouze v případě, že žijí sami.
Kde najdu svůj variabilní symbol poplatníka?
 • Hradím poplatky přes SIPO: Variabilním symbolem je Vaše spojovací číslo, tedy specifický symbol, který je uvedený na platebním dokladu.
 • Hradím poplatky přímo na účet Českého rozhlasu: Variabilní symbol Vám vygeneroval přímo Český rozhlas. Chcete-li ho zjistit, obraťte se prosím přímo na Český rozhlas nebo se přihlaste do aplikace Účet poplatníka.
Jak mám zažádat o vrácení přeplatku?

Písemnou žádost prosím zašlete některou z cest uvedených na stránce s kontaktními informacemi:

 • datovou schránkou,
 • doporučeně na poštovní adresu Českého rozhlasu
 • nebo e-mailem.

Jak často rozesílá Český rozhlas upomínky?

Český rozhlas nemá povinnost rozesílat upomínky, přesto se snaží své poplatníky na případné zpoždění platby včas upozornit.

Mám přijímač, ale nepřiznal jsem ho Českému rozhlasu. Hrozí mi postih?

Pokud svůj rozhlasový přijímač nepřihlásíte (případně ho přihlásíte pozdě nebo ho neoprávněně odhlásíte), má Český rozhlas ze zákona právo předepsat Vám přirážku ve výši 5 000 Kč.

Podnikatelské subjekty

Jak se mohu k placení poplatku přihlásit?

Přihlásit se můžete pohodlně on-line. Pro přihlášení podnikatele nebo právnické osoby je také k dispozici evidenční formulář, který nám můžete zaslat jej písemně

 • datovou schránkou,
 • doporučeně poštou na adresu Českého rozhlasu
 • nebo e-mailem.
Jak se můžeme od placení poplatku odhlásit?

Chcete-li se od platby odhlásit (například proto, že jste přestali vlastnit rozhlasový přijímač), zašlete Českému rozhlasu písemné čestné prohlášení, k čemuž můžete využít evidenčního formuláře.

Jaká je výše rozhlasového poplatku pro podnikatelské subjekty?

Výše rozhlasového poplatku je 45 Kč měsíčně za každý držený nebo vlastněný rozhlasový přijímač (např. za pět držených přijímačů je firma nebo organizace povinna hradit 225 Kč měsíčně, resp. 675 Kč čtvrtletně).

Kdy se rozhlasový poplatek platí?

Poplatek prosím zaplaťte vždy do 15. dne prvního měsíce každého kalendářního čtvrtletí, případně pololetí nebo roku – podle toho, jakou frekvenci úhrad jste si zvolili. 

Je poplatek daňově uznatelnou položkou?

Ano, rozhlasový poplatek je daňově uznatelným nákladem.

Můžete nám zasílat daňové doklady do účetnictví?

Historii předpisů a plateb poplatníka zasíláme pouze ve výjimečných případech, jako daňový doklad do účetnictví můžete použít výpis z bankovního účtu. Přehled předpisů a plateb, který Vám poslouží jako podklad do účetnictví, si jednoduše stáhnete v aplikaci Účet poplatníka.

Máme vozidlo s autorádiem. Kdo je poplatníkem v případě, že se jedná o operativní nebo finanční leasing?

Rozhlasový poplatek vždy hradí osoba zapsaná v malém technickém průkazu vozidla. V případě finančního leasingu tedy hradí poplatek firma, která automobil po ukončení leasingu odkoupí, v případě operativního leasingu platí poplatek společnost, která automobil pronajala. 

Jak mám nahlásit případné změny?

Veškeré související změny (například změnu počtu rozhlasových přijímačů apod.) prosím oznamujte písemně Českému rozhlasu, a to do 15 dnů ode dne, kdy skutečnost nastala. Buď v on-line aplikaci Účet poplatníka, nebo prostřednictvím evidenčního formuláře, který poté zašlete Českému rozhlasu.

Změnili jsme počet rozhlasových přijímačů. Co teď?

Veškeré změny prosím nahlaste Českému rozhlasu do 15 dnů od chvíle, kdy k nim došlo. Mimochodem, v měsíci, kdy ke změně došlo, ještě poplatek zaplatíte v původní výši, změna počtu přijímačů se ve vyúčtování projeví až od příštího měsíce.

Jak často rozesílá Český rozhlas upomínky?

Český rozhlas nemá povinnost rozesílat upomínky, přesto se snaží své poplatníky na případné zpoždění platby včas upozornit.

Uplatňuje Český rozhlas nějaké sankce?

Pokud svůj rozhlasový přijímač nepřihlásíte, případně ho přihlásíte pozdě nebo ho neoprávněně odhlásíte, má Český rozhlas ze zákona právo předepsat Vám přirážku ve výši 5 000 Kč za každý rozhlasový přijímač. 

Jak mám zažádat o vrácení přeplatku?

Písemnou žádost prosím zašlete některou z cest uvedených na stránce s kontaktními informacemi:

 • datovou schránkou,
 • doporučeně na poštovní adresu Českého rozhlasu
 • nebo e-mailem.

Naše firma ukončila činnost. Co máme podniknout pro řádné ukončení placení poplatků?

Od platby poplatků se odhlaste formou písemného čestného prohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy byla Vaše firma zrušena nebo přestala vlastnit veškeré rozhlasové přijímače.

Po zpracování odhlášky poplatník obdrží potvrzení o odhlášení. Pokud se tak nestane, je možné, že žádost nebyla do Českého rozhlasu doručena, a tedy ani zpracována. V tomto případě doporučujeme Český rozhlas kontaktovat.

Které firmy a organizace jsou od poplatků osvobozeny?

Od placení rozhlasových poplatků jsou osvobozeny tyto organizace:

 • provozovatel vysílání ze zákona,
 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání,
 • držitelé licence opravňující k rozhlasovému vysílání (jde-li o rozhlasový poplatek),
 • držitelé licence opravňující k televiznímu vysílání (jde-li o televizní poplatek),
 • školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
 • zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.