Osvobození

Zjistěte, kteří poplatníci jsou osvobozeni od placení rozhlasového poplatku a jaké podmínky jsou na ně v tomto ohledu kladeny.

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku je uvedeno v § 4 zákona č 348/2005 Sb.

Osvobození ze sociálních důvodů

Informace o příjmech, které se započítávají do životního minima, naleznete v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Vlády České republiky (poslední nařízení Vlády ze dne 14. 12. 2022 s účinností 1. 1. 2023 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima). O osvobození ze sociálních důvodu je nutné žádat každých 6 měsíců.

Výpočet částky životního minima pro domácnost je součtem dle počtu osob. Výsledná částka pro osvobození se vypočítá jako 2,15násobek výše životního minima — tedy výše životního minima × 2,15.

Částka životního minima činí pro

  • osamělou osobu v domácnosti 4 860 Kč,
  • první dospělou osobu v domácnosti 4 470 Kč,
  • druhou a další dospělou osobu v domácnosti 4 040 Kč,
  • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku 3 490 Kč,
  • dítě od 6 do 15 let věku 3 050 Kč
  • a dítě do 6 let věku 2 480 Kč.

Žádost o osvobození ze sociálních důvodů můžete podat na formuláři:

Osvobození ze zdravotních důvodů

Osvobození od rozhlasového poplatku ze zdravotních důvodů je možné pouze za velmi specifických zdravotních podmínek dle § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 348/2005 Sb.

Osvobozeny od platby poplatku jsou osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud osaměle žijí v domácnosti. Zároveň jsou osvobozeny všechny další osoby žijící ve společné domácnosti s tímto druhem zdravotního postižení.

Žádost o osvobození ze zdravotních důvodů můžete podat na formuláři:

Osvobození cizinců (osob s vízem k pobytu do 90 dnů)

Osvobozeni od platby rozhlasového poplatku jsou všichni cizinci, kteří nemají na území České republiky trvalý pobyt nebo vízum k pobytu na dobu delší než 90 dní vydané orgány České republiky dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

See also: Information for foreign nationals in English.

Osvobození institucí

Školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Držitelé licence opravňující k rozhlasovému vysílání dle úpravy zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 341/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.