Osvobození

Zjistěte, kteří poplatníci jsou osvobozeni od placení rozhlasového poplatku a jaké podmínky jsou na ně v tomto ohledu kladeny.

Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku je uvedeno v § 4 zákona č 348/2005 Sb.

Osvobození ze sociálních důvodů

Informace o příjmech, které se započítávají do životního minima, naleznete v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Vlády České republiky (poslední nařízení Vlády ze dne 14. 12. 2022 s účinností 1. 1. 2023 o zvýšení částek životního minima a existenčního minima). O osvobození ze sociálních důvodu je nutné žádat každých 6 měsíců.

Výpočet částky životního minima pro domácnost je součtem dle počtu osob. Výsledná částka pro osvobození se vypočítá jako 2,15násobek výše životního minima — tedy výše životního minima × 2,15.

Částka životního minima činí pro

 • osamělou osobu v domácnosti 4 860 Kč,
 • první dospělou osobu v domácnosti 4 470 Kč,
 • druhou a další dospělou osobu v domácnosti 4 040 Kč,
 • nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku 3 490 Kč,
 • dítě od 6 do 15 let věku 3 050 Kč
 • a dítě do 6 let věku 2 480 Kč.

Žádost o osvobození ze sociálních důvodů můžete podat na formuláři:

Pokud v žádosti o osvobození vyplníte příjem ve výši 0 Kč, je Český rozhlas oprávněn od vás požadovat doložení kopie dokumentu (potvrzení, rozhodnutí, oznámení) vydaného úřadem či jakýmkoli orgánem České republiky, ze kterého bude patrný potvrzený příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí ve výši 0 Kč.

Co se započítává do příjmů?

 1. Příjmy ze závislé činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů (s výjimkou příjmů ze závislé činnosti nezaopatřeného dítěte).
 2. Příjmy ze samostatné činnosti uvedené v zákoně o daních z příjmů (s výjimkou příjmů ze samostatné výdělečné činnosti nezaopatřeného dítěte, které by podle (§ 8 zákona o životním a existenčním minimu) byly započitatelné za měsíce červenec a srpen.
 3. Příjmy z kapitálového majetku uvedené v zákoně o daních z příjmů (s výjimkou plnění ze zákonného pojištění).
 4. Příjmy z nájmu podle zákona o daních z příjmů.
 5. Ostatní příjmy uvedené v zákoně o daních z příjmů, při kterých dochází ke zvýšení majetku.
 6. Dávky nemocenského pojištění (péče).
 7. Dávky důchodového pojištění (starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod).
 8. Dávky úrazového pojištění (s výjimkou bolestného, příspěvku za ztížení společenského uplatnění, náhrady nákladů spojených s léčením a náhrady nákladů spojených s pohřbem).
 9. Podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci.
 10. Plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku.
 11. Výživné a příspěvek na výživu rozvedeného manžela a neprovdané matce (s výjimkou těch uvedených příjmů, které byly vyplaceny z příjmů osoby, která se pro účely stanovení započitatelných příjmů považuje za společně posuzovanou osobu s osobou, která takové příjmy přijala).
 12. Dávky státní sociální podpory a dávky pěstounské péče (s výjimkou příspěvku na bydlení a jednorázových dávek a náhradní výživné pro nezaopatřené dítě podle zákona o náhradním výživném).
 13. Příspěvek na živobytí.
 14. Mzdové nároky vyplacené Úřadem práce České republiky.
 15. Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a jsou od této daně osvobozeny.
 16. Zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí.
 17. Příjem získaný ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny.
 18. Příjem získaný ve formě sníženého platu nebo snížené odměny.
 19. Příjmy ze závislé činnosti vykonávané na území České republiky.
 20. Opakující se nebo pravidelné příjmy.
 21. Příjmy ze zahraničí (obdobné příjmům dle bodů 1–20).
 22. Příjmy vyplácené v cizí měně (obdobné příjmům dle bodů 1–20).

Za příjem se však nepovažuje

 1. Příspěvek na péči.
 2. Část příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející z důvodu závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.
 3. Příspěvek na mobilitu.
 4. Příspěvek na zvláštní pomůcku.
 5. Příjem z prodeje nemovité věci.
 6. Příjem z odstupného za uvolnění bytu použitý k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby.
 7. Zvláštní příspěvek k důchodu podle zvláštních právních předpisů.
 8. Příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva.
 9. Příjem z titulu urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva.
 10. Příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem nebo obdobným mezinárodním soudním orgánem.
 11. Přijaté náhrady škody.
 12. Náhrady nemajetkové újmy.
 13. Plnění z pojištění majetku.
 14. Úmrtné.
 15. Příspěvek na pohřeb.
 16. Plnění z pojištění odpovědnosti za škody.
 17. Finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy s mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice.
 18. Jednorázové peněžní částky vyplacené státem osobě sterilizované v rozporu s právem peněžní pomoci obětem trestné činnosti.
 19. Sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem.
  Podpora a příspěvek z prostředku fundace spolku.
 20. Příjmy plynoucí z doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci podle zákona o pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.).
 21. Příjmy plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu.
 22. Stipendia.
 23. Příjmy ve formě náhrady účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s darováním a odběrem krve a jejich složek (např. plazma), tkání, buněk nebo orgánů a jejich složek.
 24. Náhrady (příspěvků) pobytových výloh poskytovaných orgány Evropské unie zaměstnancům (národním expertům) vyslaným k působení do institucí Evropské unie.
 25. Příjmy ve formě daňového bonusu, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Osvobození ze zdravotních důvodů

Osvobození od rozhlasového poplatku ze zdravotních důvodů je možné pouze za velmi specifických zdravotních podmínek dle § 4 odst. 1 písm. g) zákona č. 348/2005 Sb.

Osvobozeny od platby poplatku jsou osoby s úplnou nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou nebo praktickou hluchotou, pokud osaměle žijí v domácnosti. Zároveň jsou osvobozeny všechny další osoby žijící ve společné domácnosti s tímto druhem zdravotního postižení.

Žádost o osvobození ze zdravotních důvodů můžete podat na formuláři:

Osvobození cizinců

Osvobozeni od platby rozhlasového poplatku jsou všichni cizinci, kteří nemají na území České republiky trvalý nebo dlouhodobý pobyt dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

See also: Information for foreign nationals in English.

Osvobození institucí

Školy zapsané ve školském rejstříku podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,  ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Zastupitelské úřady České republiky v zahraničí a osoby, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Držitelé licence opravňující k rozhlasovému vysílání dle úpravy zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 341/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.