Oznámení o udělení přirážky

Projděte si informace k oznámení o udělení přirážky. Tento dopis zasílá Český rozhlas poplatníkům, kteří nesplnili zákonnou oznamovací povinnost.

Jestliže vám bylo doručeno oznámení o udělení přirážky, znamená to, že z vaší strany nebyla splněna zákonná oznamovací povinnost. Dopisu s oznámením o udělení přirážky vždy předchází zaslání výzvy odběrateli elektřiny. Výzvu Český rozhlas odesílá evidovaným odběratelů elektřiny, kteří zároveň nejsou přihlášeni v evidenci jako poplatník rozhlasového poplatku.

Nesplnění oznamovací povinnosti

Český rozhlas vám odeslal výzvu dle § 3 odst. 4 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), kterou Vás vyzval k provedení přihlášky rozhlasového poplatníka, případně k doručení písemného čestného prohlášení, pro případ, že rozhlasové přijímače nevlastníte, nedržíte nebo z jiného právního důvodu neužíváte alespoň 1 měsíc, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.

Protože oznamovací povinnost nebyla splněna, marným uplynutím lhůty ke splnění oznamovací povinnosti vás dle Zákona považujeme za poplatníka rozhlasového poplatku. Z důvodu nesplnění oznamovací povinnosti vám byla také vystavena zákonná přirážka v souladu s § 9 odst. 1 písm. a) Zákona ve výši 5 000 Kč. Oznámení o udělení přirážky je nejen výzvou k úhradě zákonné přirážky, ale také výzvou k pravidelným úhradám rozhlasových poplatků – přesná výše dlužných rozhlasových poplatků, jejich splatnost i veškeré potřebné platební údaje jsou uvedeny v oznámení.

Jak postupovat?

Zákonnou přirážku není možné prominout.

Úhradou zákonné přirážky a dlužné částky na rozhlasových poplatcích předejdete možnému navýšení nedoplatku o náklady spojené s vymáháním pohledávky v soudním řízení i ve výkonu rozhodnutí.

Pro včasné řešení nás prosím kontaktujte.