Předžalobní výzva

Získejte informace k předžalobní výzvě, kterou Český rozhlas zasílá poplatníkům, u nichž eviduje dluh.

Obdrželi jste předžalobní výzvu? Znamená to, že u vaší evidence poplatníka rozhlasového poplatku evidujeme dluh, který dosud nebyl uhrazen. Předžalobní výzvě vždy předchází zaslání upomínky v dostatečném předstihu s přiměřenou dobou pro možnost zaplacení dlužné částky. Samotná předžalobní výzva pak představuje poslední upomínku.

Český rozhlas vůči vám eviduje dlužnou částku na rozhlasových poplatcích. Předžalobní výzva je poslední smírný pokus, jak vyzvat poplatníka k uhrazení dlužné částky bez zvýšených nákladů před podáním žaloby u místně příslušného soudu. Zaslaný dopis představuje předžalobní výzvu k plnění ve smyslu § 142a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.

Pokud nebude dlužná částka uhrazena ve stanovené lhůtě uvedené v předžalobní výzvě, bude Český rozhlas nárokovat v soudním řízení celý vyčíslený dluh včetně zákonného úroku z prodlení a náhrady nákladů soudního řízení.

Pro včasné řešení nás prosím kontaktujte.