Soudní řízení

Projděte si informace, které se vztahují k soudnímu řízení vedenému z důvodu vymáhání dlužné částky při neplacení rozhlasového poplatku.

Český rozhlas si soudně nárokuje pohledávku z titulu rozhlasových poplatků. Částka uvedená v předžalobní výzvě je navýšena o zákonný úrok z prodlení a náhrady nákladů řízení skládající se z uhrazeného soudního poplatku a jednotlivých úkonů dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.

Elektronický platební rozkaz

Platební rozkaz je druh soudního rozhodnutí, kterým Vám soud přikazuje zaplatit peněžní částku, kterou po Vás požaduje žalobce (Český rozhlas). Jinými slovy se jedná o způsob, jakým může osoba, které dlužíte peníze, prostřednictvím soudu vymáhat dluh. K této částce zaplatíte navíc náklady soudního řízení. Rozhodnutí je vždy doručeno do datové schránky nebo písemně na adresu trvalého bydliště.

Splní-li Český rozhlas všechny náležitosti, může soud vydat elektronický platební rozkaz. Obsah elektronického platebního rozkazu je zpravidla uveden ve třech bodech vyznačených římskými číslicemi (I, II, III) a žalované osobě uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatila Českému rozhlasu žalovaný dluh a náklady soudního řízení, nebo aby v téže lhůtě podala odpor u soudu, který jej vydal. Elektronický platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky pravomocného rozsudku. Podá-li žalovaný včas odpor, ruší se tím elektronický platební rozkaz v plném rozsahu a soud nařídí jednání.

Rozsudek

Pokud není doručen elektronický platební rozkaz nebo žalovaný podal odpor, je soudem nařízeno soudní jednání a následně vydán rozsudek. Rozsudek je rozhodnutí soudu, ve kterém je rozhodnuto ve věci žaloby. Pokud poplatník podal odpor vůči vydanému platebnímu rozkazu nebo tento platební rozkaz nebyl doručen, místně příslušný soud přizná žalovanou částku buď v plné výši, nebo částečně, nebo žalobu zamítne.

Obsah rozhodnutí ve věci je výrok označený římskou číslicí (I, II, atd.). Soud ukládá žalovanému povinnosti v jednotlivých bodech podle právního titulu nároku (žalovaná částka s úrokem z prodlení a náhrady nákladů soudního řízení).