Změna v evidenci

Zjistěte, co vše je třeba učinit, dojde-li ke změnám u fyzických osob (domácností) a podnikatelských subjektů – jak a kdy změny oznamovat.

Všechny změny v evidenci je třeba dle § 8 odst. 8 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „Zákon“) oznamovat Českému rozhlasu do 15 dnů ode dne jejich vzniku. Veškeré změny se projeví v měsíci následujícím po měsíci, kdy byly změny nahlášeny.

Domácnosti

Změna jména, příjmení nebo adresy trvalého pobytu

Změnu ve vašich osobních údajích nám můžete sdělit prostou informací např. datovou zprávou, e-mailem nebo telefonicky. Český rozhlas si tyto údaje v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku aktualizuje automaticky z registru obyvatel.

Pokud využíváte službu SIPO, je nutné nahlásit změny v osobních údajích také na kterékoli pobočce České pošty.

Nechci už využívat službu SIPO

Rozhlasový poplatek nemusíte platit prostřednictvím služby SIPO. Chcete-li přejít na platby přímo na účet Českého rozhlasu, využijte prosím naší služby Účet poplatníka, kde tzv. změnu platebního styku snadno provedete.

Po úspěšné změně od Českého rozhlasu obdržíte potvrzení s variabilním symbolem a číslem účtu, na který můžete platit pravidelně trvalým či jednorázovým příkazem k úhradě nebo též platební kartou.

Změna frekvence úhrad

Domácnosti, které platí přímo na účet Českého rozhlasu, mohou provádět úhrady rozhlasového poplatku s měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční frekvencí. Změnu četnosti úhrad můžete snadno provést v aplikaci Účet poplatníka.

Změna kontaktních údajů a zasílací adresy

Pro usnadnění komunikace nám můžete sdělit zasílací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Tyto kontaktní údaje uchováváme u každé evidence poplatníka rozhlasového poplatku samostatně. Spravovat a měnit je můžete on-line v aplikaci Účet poplatníka, kde se změny projeví ihned.

Podnikatelské subjekty

Změna názvu subjektu nebo adresy sídla či místa podnikání

Právnické osoby i podnikající fyzické osoby mohou Českému rozhlasu nahlásit změnu názvu nebo adresy prostou informací např. datovou zprávou, e-mailem nebo telefonicky. Český rozhlas si tyto údaje v evidenci poplatníků rozhlasového poplatku aktualizuje automaticky z registru osob.

Změna počtu přijímačů

Jelikož podnikatelské subjekty platí rozhlasový poplatek za každý rozhlasový přijímač, který vlastní, drží nebo déle než 1 měsíc užívají, je jejich povinností hlásit změny v počtu rozhlasových přijímačů. Oznámení změny, tedy navýšení nebo snížení počtu přijímačů, můžete provést on-line v aplikaci Účet poplatníka. Změnu platnou od následujícího měsíce vám potvrdíme, přičemž součástí potvrzení je nově vyčíslená částka pro pravidelné úhrady rozhlasového poplatku.

Pokud podnikatelský subjekt přestal vlastnit, držet nebo déle než 1 měsíc užívat jakýkoli rozhlasový přijímač, neprovádějte změnu počtu přijímačů na 0 (tato volba není dovolena). V tomto případě je nutné se z evidence poplatníků odhlásit čestným prohlášením.

Změna frekvence úhrad

Podnikatelské subjekty mohou provádět úhrady rozhlasového poplatku s čtvrtletní, pololetní nebo roční frekvencí. Změnu četnosti úhrad můžete snadno provést v aplikaci Účet poplatníka.

Změna kontaktních údajů a zasílací adresy

Pro usnadnění komunikace nám můžete sdělit zasílací adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Vhodné je v tomto případě uvádět e-mail podatelny, případně obecnou schránku, která není vázána na jednotlivé zaměstnance. Stejně tak je vhodné uvádět telefonní číslo ústředny,  centrální recepce apod.

Tyto kontaktní údaje uchováváme u každé evidence poplatníka rozhlasového poplatku samostatně. Spravovat a měnit je můžete on-line v aplikaci Účet poplatníka, kde se změny projeví ihned.