Čestné prohlášení

Český rozhlas vám poslal výzvu odběrateli elektřiny nebo sdělení ve věci oznamovací povinnosti a vy nesplňujete podmínky pro to, abyste byli rozhlasovým poplatníkem?

Čestné prohlášení je listinou osvědčující určité skutečnosti, které by se jinak musely složitě dokazovat pomocí jiných důkazních prostředků. V souladu § 3 odst. 4 zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“) je nutné, aby bylo čestné prohlášení učiněno v písemné podobě.

Podání čestného prohlášení

Listina by z hlediska právní jistoty měla obsahovat formulaci „Čestně prohlašuji…“ a podpis osoby, která toto prohlášení činí, popřípadě osoby zmocněné za tuto osobu jednat. Pro podání čestného prohlášení můžete využít našeho formuláře, ve kterém jsou všechny povinné náležitosti předepsány, stačí je pouze vyplnit.

Formulář pro domácnosti (fyzické osoby)

Formulář pro podnikatelské subjekty

Čestné prohlášení můžete odeslat klasicky, ve formě papírové, tedy vytištěním, vyplněním a vlastnoručním podepsáním formuláře. Dále jej můžete vytisknout, vyplnit, vlastnoručně podepsat, naskenovat a v příloze zaslat Českému rozhlasu elektronicky. Způsob komunikace si můžete zvolit, nicméně u právnických osob důrazně doporučujeme odeslat prostřednictvím datové schránky, přičemž na webové stránce s kontaktními údaji naleznete veškeré informace.

Lhůty pro podání čestného prohlášení

Jestliže jste obdrželi od Českého rozhlasu výzvu odběrateli elektřiny, máte dle § 3 odst. 4 Zákona povinnost reagovat čestným prohlášením do 30 dnů od doručení této výzvy.

V ostatních případech máte povinnost reagovat do 15 dnů od okamžiku, kdy nastaly skutečnosti vyžadující podání čestného prohlášení.

Jak často je třeba podávat čestné prohlášení?

Účinnost čestného prohlášení je vázána na okamžik, kdy bylo učiněno, a nemá trvalý charakter, neboť takto učiněné sdělení oznamuje aktuální stav v konkrétním čase. Takovým čestným prohlášením nelze trvale do budoucna vymezit svoje poměry.

Český rozhlas je oprávněn znovu vyzvat osoby a subjekty právních vztahů po uplynutí přiměřeně dlouhé doby, zdali nedošlo ke změně ve vlastnictví či držbě rozhlasového přijímače.